Κανόνες Δανεισμού

  • Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να δανείζεται μέχρι 2 (δύο) τεκμήρια τη φορά για 20 (είκοσι) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 20 (είκοσι), η οποία πραγματοποιείται και τηλεφωνικώς.
  • Ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 (σαράντα) ημέρες στο σύνολο και απαραίτητη προϋπόθεση για τον επόμενο δανεισμό είναι η έγκαιρη επιστροφή όλων των τεκμηρίων.
  • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία με σχετική σήμανση δεν διατίθενται προς δανεισμό, αλλά βρίσκονται στη διάθεση του κοινού για ανάγνωση στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
  • Κάθε χρήστης υποχρεούται να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση δανεισμού είναι η εγγραφή του χρήστη ως μέλους της Βιβλιοθήκης. Η εγγραφή των μελών γίνεται με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και είναι δωρεάν.