Εφορευτικό Συμβούλιο

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας ορίστηκε με την 196810/Γ3/3-12-2015 (ΦΕΚ 898τ ΥΟΔΔ/9-12-2015) Υπουργική Απόφαση και έχει τριετή θητεία.

Τακτικά Μέλη
Θεόδωρος Παπαϊωάννου του Ιωάννη Πρόεδρος Δάσκαλος
Αναστάσιος Σεραφείμ του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δημοσιογράφος
Όλγα Ρωσσίδου του Δημητρίου Μέλος Φιλόλογος
Άννα Σεμερτζίδου του Σάββα Μέλος Φιλόλογος
Γεώργιος Μπουρδάνης του Ευσταθίου Μέλος Κοινωνιολόγος
Αναπληρωματικά Μέλη
Βαγγέλης Θωμάς του Δημητρίου  Αναπληρωτής Πρόεδρος Φοιτητής
Κωνσταντινίδης Θωμάς του Δημητρίου Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Φιλόλογος
Αντωνία Παπαδάκη του Δημητρίου Αναπληρωματικό Μέλος Φιλόλογος
Μαρία Μπούζουρα του Μιχαήλ Αναπληρωματικό Μέλος Δασκάλα
Δημήτριος Γιώγας του Γεωργίου Αναπληρωματικό Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος